خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

January 18, 2005


ظاهرا حکم اعدام هواپيما رباها متوقف شده. تومار رو امضا کنين هرچند که می دونم هيچ فايده ای نداره. روزی 100 تا تومار هم امضا کنيم فايده ای نداره. فقط عذاب وجدان خودمون کم می شه... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage