خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 5, 2003


اگه يه زنی زنا بکنه و شوهرش موقع زنا ببينتش می تونه بکشتش. نتيجه: اون زن مُرده.
اگه به يه زن تجاوز بشه و اون زن مقاومت نکنه و بذاره بهش تجاوز بشه، حتی اگه شوهرش نفهمه زن تا مدتهای مديدی از اين ماجرا زجر می کشه و ديگه اون آدم سابق نمی شه. نتيجه: اون زن يه جورايی مُرده.
اگه به يه زن تجاوز بشه و اون زن مقاومت نکنه و بذاره بهش تجاوز بشه و همون موقع شوهرش سر برسه و اونوقت فکر کنه که زنش داره به مرد متجاوز تمکين می کنه می تونه به جرم زنا زنش رو بکشه: نتيجه: اون زن مُرده.
اگه به يه زن تجاوز بشه و اون زن مقاومت کنه و مرد متجاوز رو بکشه تا بهش تجاوز نکنه دادگاه به جرم قتل اون زنو به اعدام محکوم می کنه. نتيجه: اون زن مُرده.
اگه...

نتيجه اخلاقی1: خانومهای محترم سعی کنين بهتون تجاوز نشه، و اگه هم شد مقاومت نکنين و بذارين اين کار انجام بشه.
نتيجه اخلاقی 2: مواظب باشين فرد متجاوز يه موقعی رئيس حفاظت اطلاعات نباشه.
نتيجه اخلاقی 3: کرم از خود درخته!
نتيجه اخلاقی 4: اون زن مُرده...

 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage