خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 14, 2003


کله ام داره می ترکه. سه روزه ميگرن دارم. فقط دلم می خواد دممو بدارم بذارم رو کولم و دربرم. خوب اين درسته که همه چی اونجوری که تو دلت می خواد نمی شه. ولی چرا ايندفعه هيچچی اونجوری که دلت می خواد نيست؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage