خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 30, 2002


من بی جنبه ام. تحمل اين چيزا رو ندارم. هممون داريم می ترکيم. ديگه تا نتونم به اعصابم مسلط شم اينجا نمی نويسم. فقط ميرم قاصدک می خونم: س مثل سوختن... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage