خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 30, 2002


خيلی سخته آهو شدن بعد از اينکه يکی از آهوا پرزده و رفته. خيلی سخته، خيلی احساس بديه. آهو کوچيکه امشب با چشم گريون تو آهو خبر نوشت. خبر پريدن... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage