خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 28, 2002


تورو خدا يکی بگه دروغه. دارم خفه می شم. يه شوخيه مگه نه؟ شايد يکی هک کرده. آخه مگه می شه؟ توروخدا زودتر بفهمين که دروغ بوده. زودتر. :((((((( 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage