خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 24, 2002


گاهی اوقات بايد طعمش را چشيد. غم، غصه، دلتنگی؟ نمی دانم. بايد طعمش را چشيد. وقتی که ديوانه می شوی، بايد طعم درد را بچشی شايد عاقل شوی. بايد بروی ميان آتش، شايد دردش بيدارت کند. درد بيدردی علاجش آتش است. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage