خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 21, 2002


گل شب بو ديگه شب بو نميده
کی گل شب بو رو از شاخه چيده...
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage