خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 19, 2002


راستی من ديروز نمردم ها! سرم امروز خوب شد. فقط 2 ساعت عر ميزدم از زور درد. ولی خيلی خنديديم. کاش حالم خوب بود بيشتر می مونديم. مخصوصا قسمت حسن آقا و توی کابينت و 69 لنگاشونو هوا می کردن و براد پيت و ....!!!! اون شاهينه هم که روی لباس يکی پی پی کرد خيلی باحال بود. مخصوصا وقتی تند تند رو زمين می دويد. معلوم نيست حسن آقا چه بلايی سرش آورده بود! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage