خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 19, 2002


خسته شدم. حسابی خسته شدم. ديگه صبحا با جون کندن پا ميشم ميرم سر کار. شديدا به مرخصی احتياج دارم. از هفته ديگه دو ماه مرخصيم شروع ميشه. فقط خدا کنه کارام تموم شه تو اين دوماه. ديگه از بلا تکليفی و آويزون بودن بين زمين و آسمون خسته شدم. ديگه از کولی بودن خسته شدم. دلم می خواد يه جا آرومم بگيره. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage