خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 15, 2002


ابراهيم نبوی گفته ديگه تو هيچ روزنامه ای طنز سياسی روزانه نخواهد نوشت و می خواد به تحقيق ها و کتابهاش و سايتش بيشتر برسه. من ستون در شهر خبری نيستش تو حيات نو رو خيلی دوست داشتم و به مطالب سايتش ترجيح می دادم. کاشکی اون يه ستون رو نگه ميداشت. :( 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage