خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 15, 2002


شيشه ای بودن سخته. بعضی اوقات هم احمقانه است. برای بقيه که خوبه. فوضولی هميشه کيف می داده. تو هزار توی ذهن يه آدم ديگه رفتن هم همينطور. ولی شيشه ای بودن بعد از يه مدت تورو از خودت می گيره. بعضی اوقات عاقل تر می شی. بعضی اوقات هم احمق تر. شيشه ای بودن يا نبودن. بايد مساله اين باشه برام. اما نيست. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage