خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 5, 2002


امان از دست اين تلويريون ايران و مراسم مذهبی ما که معلوم نيست جشن و عزاش چه فرقی با هم دارن و امان از دست خودمون با اين کارامون. صبح که مامانم از خواب پا شد ديدم يکی از چشماش به طرز غير عادی کاسه خونه. هر دو تا چشماش رو عمل کرده قبلا. احتمالا خونريزی چيزی کرده. بعد از صبحونه پاشده نشسته جلوی تلويزيون که مراسم جشن مبعث ببينه. يارو هم اومده نوحه خونده! و مامان جان ما هم نشسته زار زار گريه کرده و حالا بايد بياين ببينين چشمش چه ريختی شده. فقط خدا کنه فردا دکتر بگه چيزيش نيست... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage