خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 4, 2002


از وبلاگ سرگردان در دهکده جهانی يا همون آليس در سرزمين عجايب:

اصلا به خاطر اردشير جان بود که خانم فرهيخته همه را شب جمعه دعوت کرد.
و اينکه به پری خاله گفت :« دلم هوس دوره همی هاي گذشته را كرده » چرند
محض بود.

تازه شام را خورده بودند و هنوز شوكت صراف داشت آمار ميگرفت كه چند نفر چاييشان
را با شير مي خواهند يا با ليمو كه خانم فرهيخته دستها را كوبيد به هم و با ذوق بچه گانه اي
گفت: «خب... غيبت ديگه بسه!!...» و نگاهش کاملا تصادفی به هما شربتی بود آن
لحظه...

ادامه... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage