خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 26, 2002


مرد ايرانی سنتی فکر می کنه. مرد ايرانی هر چقدر هم بگه که روشنفکره بازهم تو ناخوداگاهش سنتی فکر می کنه. مرد ايرانی تو ناخوداگاهش دوست داره مالک باشه، دلش می خواد زيبايی های زن رو فقط خودش ببينه، زن با مردهای ديگه معاشرت نداشته باشه، زن از مرد سرتر نباشه، زن برخلاف خودش بکر و دست نخورده باشه... مرد ايرانی مرد ايرانيه. تو دو روز و يه ماه و يه سال عوش نمی شه. مرد ايرانی زمان می خود برای اينکه به اون روشنفکری که خودش دلش می خواد برسه. مرد ايرانی زمان می خواد تا با اين واقعيت که زنا می تونن در اوج مدرنيته سالم باشن کنار بياد. مرد ايرانی زمان می خواد تا با خيلی چيزا کنار بياد. مرد ايرانی مرد خوبيه اما هزارسال سنت پشت سرش سنگينی می کنه. هزار سال. مرد ايرانی زمان می خواد که اون هزار سال سنت رو پشت سرش بذاره و به مدرنيته روی بياره. مرد ايرانی مرد خوبيه. فقط بايد بهش وقت داد، ياد داد، اطمينان داد، اعتماد داد. من به سنتی بودن اون مرد ايرانی ای که دوست داره روشنفکر باشه، سعی می کنه که روشنفکر باشه، و یعضی اوقات موفق می شه که روشنفکر باشه احترام ميذارم و متقابلا سعی می کنم تا حدودی مطابق سنتهای اون عمل کنم تا بتونيم به يه همفکری برسيم. من دستای اون مرد ايرانی رو که زن ايرانی رو باور داره و با وجود همه سختيايی که براش داره بهش ميدون ميده که مدرنيته رو تجربه کنه به احترام می بوسم. کاشکی بدونی چقدر برام ارزش داره که داری تلاش می کنی پا روی خيلی از اعتقاداتت بذاری. کاشکی.
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage