خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 26, 2002


نمی دونم چرا اينقده انرژی آدما روی من تاثير ميذاره. امروز از يه ادم همش انرژی منفی گرفتم. سرم درد گرفته بود. احساس می کردم دارم خفه می شم. فقط کاشکی می دونستم چرا اينهمه انرزی منفی. آخه چرا؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage