خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 26, 2002


به نقل از سايت زنان ايران:

خدا را شکر حرمسرا اينترنت ندارد!
هفته نامه چلچراغ، 31 شهريور 81
هفته نامه چلچراغ در آخرين شماره خود در بخش "سفر با درشکه ها"، سايت زنان ايران را معرفی کرده است. در اين مطلب آمده است:
دوره آخرالزمان شده. چند ضعيفه راه افتاده اند برای خودشان پايگاه اينترنتی( به قول پيرمردهای فرهنگستان فارسی شکر است!) راه انداخته اند هی از ضعيفه ها و حقوقشان و مشکلاتشان خبر می دهند. خدا را شکر حرم سرا اکانت اينترنت ندارد وگرنه بايد هرچه خر سراسربلاد ايران است جمع می کرديم تا باقالی های موجود را بار کنيم.

البته ناگفته نماند که اين گزارشات قجری اينترنت در چلچراغ رو نيمای ايستاده در برابر بادی که ديگه برامون از ترانه های تنهاييش نمی گه می نويسه. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage