خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 24, 2002


هودر عزيز باعث و بانی تمام اين اعتيادهای بی پدر و مادر به وبلاگ و بلاگ بازی يک ساله شد! تولد وبلاگت مبارک ولی خدا از سر تقصيراتت نگذره پدر هودر ؛) که هم رفيق ناباب بودی هم زغال مرغوب داشتی (راهنمای درست کردن وبلاگ فارسی)! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage