خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 22, 2002


من دلم گرفته. سرت درد بکنه و دلت هم بگيره. انيگما هم گوش نميدم. دارم بوچلی گوش ميدم. الان بايد فقط با يه نفر حرف بزنم. فقط يه نفر. با اونکه حرف بزنم بهار می شه. بارون مياد. رنگين کمون مياد. من دلم خيلی گرفته. دلم ديوونگی می خواد امشب. مشنگی... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage