خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 7, 2002


تازه چشای يکی خيلی نگران بود. تازه برق چشای يکی بدجوری داشت کورم می کرد. تازه خفه شده بودم هيچ چی نمی گفتم. خيلی بده تو يه جمعی باشی که مجبور باشی هی جلوی خودتو بگيری و هيچ چی نگی. نزديک بود پاشم داد بزنم. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage