خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 7, 2002


فکر کنم عشق اون احساس خوبه باشه که هر روز که می گذره بيشتر بشه و وقتی يادت بيفته نيشت تا بناگوشت باز شه. اگه اين باشه که يعنی اينکه من تاحالا عاشق نشده بودم! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage