خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 4, 2002


به نظر من نيمه گمشده تو کسيه که بدونه چقدر ديوونه ای و مثل خودت ديوونه باشه. اگه ديوونگيهاتو نفهمه اصلا فايده نداره. ديگه می شه يه غريیه. راستی! اگه شما يه روزی اين نيمه گمشده رو پيداش کنين باهاش چيکار می کنين؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage