خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 4, 2002


زندگی من يه قصه است. قصه رفتنا و اومدنا. منتها نمی دونم چرا مثل بقيه قصه ها دوتا آدم اصلی نداره و هميشه فقط خودمم. تو قصه من هميشه همه ميرن. همه. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage