خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 1, 2002


امروز خيلی خوب بود. خيلی. می دونم دلم برای امروز تنگ می شه. می دونم. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage