خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 29, 2002


سهم، سهم، سهم.

همش داستان همينه. دوست داريم مالک هم باشيم. حتی قربون صدقه هامون هم همينطوريه: "تو خانوم منی؟!" "تو خوشگل منی؟" !!!! بعد می گن چرا آدم حالش به هم می خوره و يه دفعه عين جن بوداده از جاش می پره و ميزنه زير همه چيز يا يه دفعه تو اوج خوشی turned off می شه! خداييش بعضی از اين قربون صدقه های ما فجيع و غير قابل تحمله. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage