خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 4, 2002


هر کی که ميره من دلم می گيره. حتی اگه بهم خيلی نزديک نباشه. فرداشب دختر عمه ام. پس فردا شب دخترش. پس اون فردا شب...

همشون رفتن و دارن ميرن. سال ديگه وقتی برم سراغ برفا دلم ميگيره. خيلی ميگيره. زمستون بدون اون...

چقدر خوبه که هيچی نمی دونه. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage