خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 3, 2002


من الان دوباره يه هقته است تقريبا به هيچ ايميلی جواب ندادم. منو ببخشيد. سيمهای مشترک مورد نظر شديدا اتصالی کرده. به محض تعمير موقت مخ اين جانب به ايميلها جواب داده می شه. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage