خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

February 25, 2005


لطفا توماری که برای آزادی آرش سيگارچی درست شده رو امضا کنين. به چهار ده سال محکوميت فکر کنين. کسايی که فقط چند ماه زندان بودن دهنشون سرويس شد، فکر کنين تو يک سال چه به سر آدم مياد، چه برسه به چهارده سال...


سرزمين آفتاب: این پتیشن به هیچ گروه و ارگانی تعلق ندارد به غیر از مردمان آزاده ایران 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage