خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

May 12, 2005

لطفا يا اولی يا دومی يا هر دو رو با توجه به گروه خونی تون امضا کنين. به اين پسر اتهام ارتداد زدن! آقای شاهرودی بهتره خجالت بکشين و برين حداقل نهج البلاغه خودتون رو يه بار بخونين...


*منابع و لوگوها و زحمت ها کار: هاله عزيز (اولی و سومی) و آقای آلپر (دومی) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage