خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 15, 2007


چرا اینقدر توهین و نفرت و دروغ؟


خانوم مهستی شاهرخی، من نمی دونم شما به چه دلیلی اینقدر به من توهین کردین و درباره آدمی که نمی شناسین اینقدر دروغ بافی می کنین. از خوندن نوشته پر از نفرتتون خیلی متعجب شدم. منتظر معذرت خواهی شما مخصوصا به خاطر دروغ هایی که درباره من و نوشته من نوشتین هستم. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage