خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 20, 2007


خیلی خیلی مرسی اگه خبر قضیه سنگسار رو جایی پخش کردین. پرس ریلیس به انگلیسی آماده است در مورد اینکه حکم متوقف شده و وضعیت فعلی قضیه سنگسار.


Temporary Success: Stoning of Mokarrameh and her Partner Suspended 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage