خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 22, 2008


انقلاب


در عصر پایان انقلاب ها
صبح، انقلابی رخ می دهد
در دموکراسی دو نفره
من اگر ما نشود، نمی شود دیگر
در انقلابی تک نفره
موج موج گریه می ریزد
توی خيابان ها
مرگ بر شاه
مرگ بر صدام
مرگ بر پينوشه
یعنی می شه؟
از من با من نگویيد
تا اطلاع ثانوی
حکومت نظامی
نه اشک، نه رنج، نه تو
دموکراسی بهانه است
پدرسگ
تنها دیکتاتوری تمام دوران هاست
در عصر پایان انقلاب ها
تنهایی


مجتبی پورمحسن، تانگوی تک نفره 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage