خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 3, 2009


دنیا تو کله امه. با همه شولوغی هاش و بدبختی هاش و غم هاش و شادی هاش و بی عدالتی هاش. دنیا تو کله امه و سرم گیج می ره، تیر می کشه. احساس گوز بودن می کنم. یا حتی گوزی هم نبودن. احساس خفه گی هم می کنم. حرف هایی که نمی شه زد چقدر به گلوی آدم فشار می یارن. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage