خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 22, 2009


یک ماهی خودویرانگری کردم. دیشب دیگه اوجش بود. ولی دیگه بسه. فردا روز دیگه ایه. حتما همه چی درست می شه. تجربه ثابت کرده پوست من خیلی کلفته. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage