خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

April 11, 2009


حتی خوابش رو هم نمی بینی که توی دل من چی می گذره و چی فکر می کنم. و چه حیف که هیچوقت هم نمی فهمی (یعنی نمی ذارم که بفهمی، چون می فهمیدی هم برای تو که فرقی نمی کرد. شونه بالا می نداختی و عبور می کردی). بازی آدم و سایه اشه. هیجوقت فکر نمی کردم من هم یه روزی اسیر این بازی شم.
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage