خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

April 16, 2009


نشستیم برای خودمون تعریف می کنیم زن یعنی این، زن یعنی اون. هرکسی که جور دیگه ای باشه رو مسخره می کنیم. فمینیست روشنفکر هم هستیم. هیچ فکر نمی کنیم اون برابری و رفع تبعیض و مقابله با قدرتی که فمینیسم دنبالشه با این نگاه از بالا به پایین که هرکسی که مثل ما نباشه رو مسخره می کنه یه خورده در تضاده. تو برج عاج نشستیم و انتظار داریم همه مثل ما "روشنفکر" و "متجددانه" و "باز" فکر کنن بدون اینکه یه لحظه فکر کنیم اصلا کی گفته جوری که ما فکر می کنیم درسته. و بدون اینکه یه خورده فکر کنیم اون فمینیسمی که فقط یه عده قلیلی از زن ها رو آدم حساب می کنه و عاملیت زن هایی که مثل ما نیستن رو قبول نداره به چه دردی می خوره؟ تازه این "مدرنیت" ما توش فقط دگرجنس گرایی تعریف شده است و هرکی هرجور دیگه ای باشه "آنرماله" یا ایراد داره یا وضعش خرابه یا... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage