خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

May 27, 2009


خیرالنساء کجایی؟ دیگه چرا دعای خیر نمی خونی واسه ملوک؟ چرا صداش رو نمی شنوی؟ قهر کردی دیگه نمی آد سراغت؟ خب پا نداره دیگه. نگو که یادت رفته چل سال تموم می اومد سراغت، سر خاکت رو می شست، گلاب می پاشید، دعا می خوند. نگو یادت رفته همیشه واست خیرات می کرد. نگو یادت رفته می گفتی بشین نگات کنم و می شست نگاش کنی و جم نمی خورد. نگو یادت رفته که ازت مواظبت می کرد وقتی دیگه نمی تونستی تکون بخوری. روی ماهت رو نگردون ازش خیرالنساء. بازم واسش دعای خیر بخون. تنهاست. درد داره. دلش شیکسته. هیچکس رو نداره. در حقت دختری رو تموم کرد ولی دختر خودش گذاشت رفت و پشت سرش رو هم نگاه نکرد. انصاف نیست. لااقل تو مواظبش باش. کجایی آخه خیرالنساء؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage