خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 13, 2009


Dude, where's my country?


"ای کاش آدمی وطنش را، همچون بنفشه ها، می شد با خود ببرد، هر کجا که خواست..." 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage