خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 25, 2009


گلرخ می گه آسمان مال منست:دوستام می گن قراره جمعه ساعت یک بعد از ظهر تو ایران بادکنک سبز هوا کنن. گلرخ یه بار دیگه گفته بود "هرشهروند، یک رسانه..." 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage