خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 14, 2010


تلاش برای کشتن حس ها و فراموشی برای کنار اومدن با از دست دادن کسی گاهی مث شیمی درمانی می مونه. می زنه همه حس ها رو با هم داغون می کنه و می کشه و می بره. درد تموم می شه اما جاش رو بی حسی سراسری می گیره. تازه بدی اش اینه که مسری هم هست و اون کسی که می تونست گرم کنه آدم رو هم سرد می کنه. درخت شدم باز. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage